Zarząd klubu UKS KADET w Oświęcimiu zwołuje na dzień 25 marca 2015 r., na godz. 18:00 – Walne Zebranie Członków Klubu.

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do członków UKS KADET o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Wysokość składki 5 zł miesięcznie. Składkę można uregulować przelewem na konto klubu lub u skarbnika klubu w dzień Walnego Zebrania Członków.

Na Walne Zebranie Członków Klubu zapraszamy również rodziców zawodników trenujących w UKS KADET.
 
Miejsce zebrania: Świetlica w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2A.
 
Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 • Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 • Sprawozdanie z działalności Klubu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Podjęcie uchwał.
 • Przedstawienie oferty realizacji letniego obozu sportowego.
 • Zakończenie zebrania.

W razie nieobecności w pierwszym terminie więcej niż połowy członków klubu wyznacza się drugi termin zebrania w tym samym dniu na godzinę 18 30.